Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Xel Media BV (XEL). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 1 juli 2005 onder nummer 32079808. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.

Door het aangaan van een relatie met XEL zijn alle betrekkingen tussen XEL en haar cliënten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

1. Definities

1.1 XEL: Xel Media BV, gevestigd aan het Wilhelminapark 25, 3581 NE te Utrecht. KvK-nummer 32079808.

1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van XEL wordt gesloten.

1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen XEL en de klant.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, opdracht, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen XEL en de klant.

1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van de offerte, schriftelijk of per fax bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van XEL.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met XEL.

2.2 Algemene voorwaarden van de klant dan wel derden zijn voor XEL niet bindend en niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. XEL en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.

2.4 XEL behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking 1 maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking vermeld zal worden. Indien de klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, behoudt de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden.

3. Offertes

3.1 Elke offerte is een vrijblijvend aanbod tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.

3.3 Indien de aanvaarding in zijn geheel of op onderliggende punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is XEL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij XEL schriftelijk anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht XEL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Levering en leveringstijd

4.1 De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst dan wel op een in de overeenkomst afgesproken tijdstip dan wel op een later af te spreken tijdstip.

4.2 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt zal dit zo spoedig aan de klant mogelijk worden medegedeeld.

4.3 Excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

5. Aanvang en uitvoering

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de door de klant volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst in zijn geheel door XEL is ontvangen, danwel schriftelijk of per electronische post.

5.2 Door het aangaan van een overeenkomst met XEL verklaart de klant tekenbevoegd te zijn ofwel samen of in overeenstemming met zijn ouders of voogden te handelen.

5.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5.4 XEL zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XEL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan XEL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan XEL zijn verstrekt, heeft XEL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

5.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd kan XEL de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de resultaten van de voorafgaande fase op verzoek schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Algemene reglementen voor afgenomen virtueel account (Domeinregistratie, hosting, redirect diensten, IP-adressen en e-mail diensten)

6.1 Op aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn de dan geldende algemene voorwaarden, procedures en regels van de instanties die domeinnamen registreren, Registry’s, van toepassing. Bij punt 20 van deze Algemene Voorwaarden is een lijst opgenomen van de geldende voorwaarden per betreffende Registry. Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. XEL heeft geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels en procedures en speelt hierin slechts een bemiddelende rol. Derhalve kan XEL hiertoe ook geen garanties doen.

6.2 De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte contactgegevens voor nieuwe domeinregistraties en het up-to-date houden hiervan, conform de geldende voorwaarden van de uitgevende instantie van de betreffende domeinnamen. Xel zal de aan Xel verleende machtiging om op te treden namens de klant, bij alle mgelijke mutaties, alleen gebruiken in directe opdracht van de klant.

6.3 Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Nederlandse wetgeving). XEL neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de klant op de server. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de content mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van XEL. Zogenaamde ‘warez’ sites en/of andere sites met illegale software zijn ook niet toegestaan.

6.4 Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van XEL is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van XEL. Ook verklaart de klant geen handelingen op de servers van XEL te verrichten die schade kunnen aanrichten op welke wijze of in welke vorm dan ook.

6.5 Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van XEL is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door XEL wordt gehost. Na een waarschuwing kan dit er toe leiden dat de domeinnaam, hosting account of server van de klant buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

6.6 Er mogen door de klant geen virtuele IP-adressen, behalve eigen IP-adressen gebruikt worden, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

6.7 Indien u gebruik maakt van de antispam dienst van XEL gaat u er mee akkoord dat XEL niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post door het gebruik hiervan. Verder doet XEL haar uiterste best om spamberichten tegen te houden maar kan echter geen garantie geven voor het wegblijven van deze ongevraagde emailberichten en XEL is dan ook niet verantwoordelijk voor de voertvloeiende gevolgen.

6.8 Indien u gebruik maakt van de antivirus dienst van XEL gaat u er mee akkoord dat XEL niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post door het gebruik hiervan. Verder doet XEL haar uiterste best om virussen tegen te houden maar kan echter geen garantie geven voor het wegblijven van virussen en XEL is dan ook niet verantwoordelijk voor de voortvloeiende gevolgen.

6.9 De verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken. Eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van deze gegevens komt altijd voor rekening van de klant.

7. Privacy

7.1 XEL neemt geen notie van de inhoud van persoonlijke e-mail, gegevens en/of bestanden van de klant en stelt deze tevens niet ter beschikking aan derden, tenzij:
– XEL hiertoe middels de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is;
– XEL in het belang of in opdracht van de klant handelt;
– De klant wordt vermoed te handelen in strijd met één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden.

7.2 Het beleid inzake deze kwestie is door XEL nader beschreven in een apart opgestelde privacy verklaring. U kunt deze verklaring vinden op de XEL website.

8. Overdracht van rechten en verplichtingen

8.1 De klant is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met XEL aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XEL.

8.2 De overeenkomst strekt er niet toe op enigerlei wijze het eigendomsrecht van de door de klant beschikbaar gestelde apparatuur (bijvoorbeeld in het geval van server colocation) te doen overgaan op XEL.

9. Upgrading en downgrading van hostingpakketten en overige diensten

9.1 Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. De klant is XEL per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgrade dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven.

9.2 Downgrading van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractsperiode. De klant dient dit met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het einde van de dan lopende contractsperiode schriftelijk aan XEL mede te delen.

10. Tarieven

10.1 Alle door XEL opgegeven tarieven op de website, alsmede overeengekomen tarieven zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Alle door XEL opgegeven tarieven op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren. XEL kan in het geval van een foutieve tariefsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.

10.3 XEL is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 1 maand na aankondiging daarvan in.

10.4 De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de tariefswijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de klant geleverde diensten en de reeds overeengekomen contractsperiode is beëindigd.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode vanaf de feitelijke beschikbaarstelling van producten en/of diensten van XEL of vanaf het tijdstip dat er setup kosten gemaakt zijn door XEL.

11.2 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per afgesproken termijn (maand/kwartaal/jaar) vooraf te worden voldaan per (tijdig door XEL toegezonden) factuur, zo niet behoudt XEL het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen.

11.3 Indien deze factuur niet is voldaan binnen 21 dagen na ontvangst, tenzij anders overeengekomen, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan XEL overgaan tot het buiten gebruik stellen van de geleverde diensten en/of het starten van een incassoprocedure, waarbij XEL niet aansprakelijk is of kan worden gehouden voor hierdoor geleden schade en/of gederfde inkomsten.

11.4 De opdrachtgever is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten alsmede de eventuele gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen met een minimum van € 45,00.

11.5 Eveneens kan de klant de wettelijke handelsrente in rekening gebracht krijgen indien de klant in verzuim blijft.

11.6 In geval van automatische incasso dient de klant XEL hiervoor te machtigen en dient de klant zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

11.7 Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan XEL kenbaar maken.

12. Bezwaar maken (Recht van reclame)

12.1 De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering van een product en/of dienst schriftelijk en aangetekend te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens XEL vervalt.

12.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens XEL vervalt.

12.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

12.4 Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

13. Duur en beëindiging

13.1 Domeinregistraties inclusief gekoppelde dienst hebben altijd een looptijd van één jaar. Indien de klant een domeinnaam tussentijds wegverhuist of de domeinnaam door toedoen van de klant minder dan één jaar geleverd kan worden, heeft dat geen invloed op de looptijd ten behoeve van facturatie.

13.2 Hosting accounts hebben altijd een looptijd van drie maanden dan wel één jaar, zoals aangegeven door de klant tijdens de bestelling en tevens vermeld op de overeenkomst. Indien de klant tussentijds geen gebruik meer maakt van de hosting account of, door toedoen van de klant, de levering niet de gehele looptijd kan voortduren, heeft dat geen invloed op de looptijd ten behoeve van facturatie.

13.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen, geldt een duur van 1 jaar.

13.4 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij de klant of XEL de overeenkomst schriftelijk en aangetekend beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de betreffende contractsperiode.

13.5 XEL heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens XEL niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelde of handelt; daaronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
– De klant handelt in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– De klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
– De klant facturen niet voldoet;
– De klant handelt in strijd met de ‘Netiquette’ (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan);
– De klant aanzet (heeft gegeven) tot oproer;
– De klant valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
– De klant zonder toestemming binnendringt in andere computers via het Internet, het ‘hacken’;
– De klant ‘(D)DoS attacks’ en/of ‘exploits’ uitvoert.

13.6 XEL heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant onder curatele is gesteld of in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen en/of bevoegdheden heeft verloren. De klant heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding op welke wijze of op welke grond dan ook.

13.7 Indien een dienst door XEL om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft XEL het recht om de overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

14. Aansprakelijkheid

14.1 XEL is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar XEL weinig of geen invloed op kan uitoefenen. XEL kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met XEL of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met XEL, tenzij XEL grove nalatigheid of boze opzet kan worden verweten.

14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is XEL slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, overeenkomstig het factuurbedrag. XEL is tevens gerechtigd de tekortkoming na te komen door het alsnog in gelijke zin nakomen van de tekortkomingen in de nakoming. Iedere aansprakelijkheid van XEL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in de vorm van vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst of welke vorm dan ook.

14.3 In geval van schadevergoeding is deze te allen tijde beperkt tot een maximum van de vergoeding voor de in rekening gebrachte prestatie oftewel het factuurbedrag.

14.4 De klant vrijwaart XEL voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en/of diensten van XEL.

14.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. XEL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. XEL is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

14.6 De klant is aansprakelijk voor alle schade die XEL mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14.7 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan XEL. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die XEL als gevolg daarvan lijdt.

14.8 XEL is niet aansprakelijk voor de door de klant op het internet geplaatste data en behoudt zicht het recht voor deze data zonodig te verwijderen.

15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht is XEL niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen en heeft XEL het recht de verplichting op te schorten voor de duur van de overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Omstandigheden, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, rampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van websites/het Internet door schuld van derden.

16. Opschorting/Buitengebruikstelling

16.1 XEL heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens XEL niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. XEL zal de klant hierover inlichten, tenzij zulks in redelijkheid niet van XEL kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2 Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien de klant binnen een door XEL gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en/of een hiervan afwijkend, door XEL vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle rechten van (intellectuele) eigendommen van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst tussen XEL en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij XEL of de leveranciers van XEL. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve ook niet tot overdracht van deze rechten/eigendommen.

17.2 IP-adressen, welke door de klant in bruikleen zijn, blijven eigendom van XEL. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch bij semi-permanent gebruik kan de klant aanspraak maken het eigenaarschap van IP-adressen.

18. Wijziging van de algemene voorwaarden

18.1 XEL behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

18.3 Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert kan, indien schriftelijk verzocht voor de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst worden ontbonden of in overleg worden getreden met XEL teneinde andere voorwaarden overeen te komen.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Op de overeenkomst zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen tussen XEL en de klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op rechtshandelingen betreffende levering van producten en/of diensten van XEL kunnen, indien partijen niet onderling tot een oplossing komen, uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter van het Arrondissement Utrecht.

20. De geldende Algemene Voorwaarden van de diverse Registry’s waarvoor Xel domeinnaam registraties aanbiedt

20.1 Voor alle bij XEL geregistreerde domeinnamen zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de op dat moment geldende voorwaarden van de betreffende uitgevende instantie van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via de organisatie welke verantwoordelijk is voor de uitgifte van de betreffende domeinnaam.
Via de onderstaande link kan een lijst met links naar de voorwaarden van de meest voorkomende extensies gevonden worden. XEL garandeert echter niet dat de via deze link gepresenteerde voorwaarden de op dit moment geldige voorwaarden zijn.
https://www.xel.nl/voorwaarden_registrys.html

20.2 Voor .nl registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de SIDN. (www.sidn.nl)

20.3 Voor .be registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van DNS.BE. (www.dns.be)

20.4 Voor .eu registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de EurID. (www.eurid.eu)

20.5 Voor .com/.net/.org/.info/.biz/.name/.mobi registraties gelden de volgende voorwaarden:https://www.xel.nl/download/genericTLDs_terms_and_conditions.htm.

20.6 Voor .de registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van DENIC. (www.denic.de)

20.7 Voor .co.uk en .org.uk registraties gelden de op dit moment geldigde voorwaarden van NOMINET. (www.nominet.org.uk)

20.8 Voor .nu registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van NUNAMES. (www.nunames.nu)

20.9 Voor .cc registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van ENIC.CC. (www.enic.cc)

20.10 Voor .ch registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de SWITCH. (www.switch.ch)

20.11 Voor .at registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de NIC.AT. (www.nic.at)

20.12 Voor .cn registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de CNNIC. (www.cnnic.net.cn)

20.13 Voor .tv registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van de NIC.TV. (www.nic.tv)

20.14 Voor .us registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van NEUSTAR. (www.nic.us)

20.15 Voor .pro registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van RegistryPro. (www.nic.pro)

20.16 Voor .xxx registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van ICM registry. (www.icmregistry.xxx)

20.17 Voor .es registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van Red.es. (www.nic.es)

20.18 Voor .in registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van INRegistry. (www.registry.in)

20.19 Voor .me registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van doMEn d.o.o. (www.nic.me)

20.20 Voor .dk registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van DK-Hostmaster. (www.dk-hostmaster.dk)

20.21 Voor .bz registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van Nic.bz. (www.nic.bz)

20.22 Voor .ws registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van Website.ws. (www.website.ws)

20.23 Voor .co registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van .CO Internet s.a.s. (www.cointernet.co)

20.24 Voor .asia registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van DotAsia. (www.dotasia.org)

20.25 Voor .mx registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van nic.mx. (www.nic.mx)

20.26 Voor .it registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van Registro.it. (www.nic.it)

20.27 Voor .fr registraties gelden de op dit moment geldige voorwaarden van AFNIC. (www.nic.fr)

Postadres

Xel Media BV
Postbus 14086
3508 SC Utrecht (NL)

Vestiging

Wilhelminapark 25
3581 NE Utrecht (NL)
Tel: 030 - 267 17 10
Fax: 030 - 214 82 81
E-mail: info@xel.nl
KvK nr: Utrecht 32079808
BTW nr: NL813705265B01

Openingstijden

Ma t/m Vrij 09:00 - 17:00

ING bank

rek. nr: 86.88.111
SWIFT/BIC code: INGBNL2A
IBAN: NL38INGB0008688111

Storing?

Als er zich een storing voordoet op één van onze servers (of op uw eigen VPS, dedicated- of managed server), dan kunt u deze storing hier doorgeven. Wij zullen direct naar uw melding kijken.

© 1999 - 2018 Xel Media BV | Prijzen zijn exclusief BTW | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden